Semalt: Spam we aldaw terminologiýasy barada gysgaça syn

Internetde dürli niýetli adamlardan doly dürli mümkinçilikler bar. Spam meselesinde IT hünärmenleri bar, olaryň esasy maksady internet meselelerini üstünlikli etmek üçin ulgamlaryň gowşak ýerlerinden we adam bilmezliginden peýdalanmakdyr. Mysal üçin, beýleki haker usullary ýaly adamlar balyk tutmak üçin ýykylýan ýagdaýlar köp. Spamerler hakerler bilen bilelikde pidalaryndan köp pul ogurlamak üçin köp ýitgi çekýärler.

Web sahypalary ýasanymyzda, ahyrky maksat adatça ulanyjydyr. Netijede, ähli tagallalarymyz, müşderini gowy duýmak bilen bir hatarda, satyn alyş işini üstünlikli etmäge kömek edýär. Hakerleriň web sahypaňyza we aldawçylara hüjüm etmeginiň ähtimallygyna sebäp bolup bilmeris. Web sahypasynyň eýelerine spamdan gaça durmaga kömek edýän köp sanly usul bar. Sahypaňyzy ulanmagyň howpsuzlygyny, şeýle hem müşderileriň ygtybarlydygyna göz ýetirmek, spama garşy usullaryň täsirliligine bil baglaň.

Semalt” müşderi üstünliginiň dolandyryjysy Iwan Konowalow, adamlar tarapyndan ulanylýan adaty usullary aşakdakylara üns berýär:

  • Goşundy kezzaplygy. Adamlar, Troýanlary şübheli adamlara ibermek üçin e-poçta ulanyp bilerler. Bu usul, e-poçta iberýän adamy maksatly ulanyjy kompýuterini döwmek, brauzeri ulanmagyň howpsuzlygyna howp salmak arkaly işleýär. Adaty wiruslar, pidanyň brauzerine hüjümler üçin açyk bolup bilýän Troýanlary öz içine alýar. Kompýuter enjamlaryny dolandyryp, düwmeleri we parollary ýazga alyp bilerler. Beýleki ýagdaýlarda bu goşundylaryň pidanyň kompýuterinde kynçylyk döredip biljek köp usullary bar.
  • Mahabat programmasy. Islendik internet ulanyjysynyň ekranyny ýapýan köp mahabat bar. Netijede, niýeti ýok adamlar bu usuly öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin ulanyp bilerler. Mysal üçin, adamlar mahabatyň adyndan wirus iberip bilerler. Bu programma üpjünçiligi pidanyň kompýuterine girýär we brauzerleri iň gazaply hüjümlerden goraýar. Kompýuteriňizde ulanýan programma üpjünçiliginden ägä bolmaly. Mundan başga-da, mugt önümleriň köpüsinde zyýanly programma üpjünçiligi önümleri bolup biler.
  • DoS / DDoS hüjümleri. Bu hili hüjümlerde hakerler haýyşlar bilen serweri aşa köp ýüklemek arkaly web sahypasyny ýykmaga synanyşýarlar. Bu usul, web sahypasyny jogapsyz we netijede ulanyp bolmaýan zolak giňligini gowşadýar. Hakerler birnäçe botnet ulgamyny ulanyp, bu usulyň netijeliligini ýokarlandyryp bilerler.

Netije

Web ulanýanlaryň köp görnüşi bar. Adamlar peýdaly we täjirçilik web sahypalaryny döretmegi dowam etdirýärkä, beýlekiler kiberhowpsuzlyk ýagdaýyna zyýan bermek üçin hakerçilik ukyplaryny hasam artdyrýarlar. Netijede, kärhanalar köpçülikleýin haker hüjümine we haker ýüze çykan käbir beýleki ýitgilere sezewar bolmakdan gorkýarlar. Käbir spam hüjümleri, gözleg motoryňyzy optimizasiýa (SEO) tagallalaryny esasanam web sahypaňyz SERP-lerde hack synanyşyklaryna sezewar eden bäsdeşden gelip biler. Spam we anti-spama garşy ulanylýan usullaryň käbiri diňe adamlara habar bermek, ýöne golaýlap gelýän meseläni gutarmazlyk üçin niýetlenendir. Bu gollanmany elektron söwda web sahypaňyzda spam-söweş hereketlerini ulanmak we köp maksatlara ýetmek üçin ulanyp bilersiňiz.

send email